• Nederlands
  • Engels
 

Welkom bij Heliotropo

Heliotropo biedt maatwerk op het gebied van Mens- en Organisatiegroei en -ontwikkeling. Sinds 1988 heb ik me door opleiding en ervaring gespecialiseerd op het gebied van: Leiderschap - Cultuur & Bedrijfseconomisch advies en begeleiding. Heliotropo betekent in het grieks letterlijk ; "groeien naar"(tropo) "de zon"(helio) of; "groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn". Mijn naam is Joyce Wazirali. Door mijn brede kennis en ervaring op de formele- en informele aspecten van organisaties en lagen van persoonlijkheden, heb ik een holistische kijk op de dynamiek van de verschillende aspecten en de onderliggende (vaak onbewuste) patronen. Vaak is het alleen maar zichtbaar in de cijfers of het gedrag van mensen. Door de oorzaak van de onbewuste patronen te doorbreken vindt er een transformatie plaats. Onder de naam Heliotropo help ik mens en organisatie te transformeren door te groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn.

 

Als een mens niet gelukkig is, uit dat zich in de vorm van onrust, angsten, niet medisch verklaarbare fysieke klachten, stress, burn-out, concentratieproblemen, onzekerheid, beperkende overtuigingen, zich herhalende belemmerende patronen, problemen op het werk- en/of leefomgeving. Binnen een organisatie ontstaat er hoog ziekteverzuim, hoog personeelsverloop, onduidelijkheid in leiderschap, herhaaldelijke terugkeer van dezelfde problematiek, algemene behoefte aan meer daadkracht, gemis aan draagkracht, gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel, individualisatie, onvoldoende effect van opleidings- en trainingsprogramma's, wrijving tussen verschillende afdelingen en subgroepen binnen de organisatie, het voortleven van oud zeer en andere historische belemmeringen, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, moeite keuzes te maken.

Als deskundige en ervaren procesbegeleider biedt Heliotropo u bijzonder effectieve en vernieuwende oplossingsgerichte interventies en diensten aan in de vorm van:Begeleiding;
in de vorm van coaching & counseling zie ik als samen op weg gaan, een eindje meelopen, met het doel weer op eigen benen verder te kunnen. Tijdens dat meelopen sluit ik zoveel mogelijk aan bij uw belevingswereld en help ik door te “spiegelen” en te “confronteren” het inzicht in uzelf te vergroten.

De mens leeft en ontwikkelt zich in relatie met anderen en 'het andere' (natuur,geloof,..). Het is van belang de manier waarop u contact maakt met uw omgeving te onderzoeken: zo kunt u ontdekken hoe uw persoonlijke ontwikkeling vorm kan krijgen binnen dit contact/ deze relaties. In onze cultuur is bij veel mensen de verbinding met hun gevoelswereld onderbroken. Ze zitten gevangen in piekeren en zijn deels afgesloten van hun emotionele en lichamelijke ervaringen. Deze laatste doen zich vaak alleen nog voor in de vorm van pijn of klachten. Eén van de methoden van werken is, via lichamelijk bewustzijn, het contact met de emotionele “binnenwereld” in balans brengen, zodat levenslust en vitaliteit worden hersteld. Van belang voor dit herstel zijn het inzicht krijgen in patronen die u hebt aangeleerd in het omgaan met uw “leefomgeving”, en het ontdekken dat u daarin keuzes kunt maken.

Voor wie?
Voor een ieder die te maken heeft met problemen op het gebied van lichamelijke- en/ of emotionele gesteldheid. (b.v. gezondheidsklachten die niet overgaan, fobieën, angststoornissen, onverwerkte ervaringen), problemen op het werk (b.v. spanningsklachten, stress, burn-out, concentratieproblemen), problemen bij persoonlijke ontwikkeling (b.v. niet lekker in je vel zitten, depressiviteit, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, gepest worden), problemen met zich herhalende patronen binnen het familiesysteem (b.v. persoonlijke omstandigheden, gevoelens, ziekten), problemen met leefomgeving, geen innerlijke rust kunnen vinden, zich futloos voelen en een tekort aan energie.

Advies;
Heliotropo onderzoekt, adviseert en begeleidt veranderingsprocessen binnen organisaties en draagt bij om mens en cultuur in lijn met uw bedrijfsdoelen te brengen. In ieder bedrijf zit meer potentie dan er uit wordt gehaald. dagelijkse werkzaamheden kunnen er toe leiden dat nieuwe mogelijkheden geen kans krijgen; er moet voortdurend werk verzet worden. Als manager, leidinggevende of directeur bent u onderdeel van het systeem. Daardoor is het soms moeilijk om alle krachten die spelen te overzien en samen te bundelen. Heliotropo biedt perspectief, adviseert en voert interventies uit, waarvan we samen vaststellen dat deze uw marktpositie versterken.

Werkwijze volgens een 3-staps model:
1. Vooronderzoek
2. Advies en aanbevelingen
3. Integreren van veranderingsprocessen

Hierbij gelden drie aandachtspunten:
Organisatie (missie en visie), mensen en cultuur. Tijdens het vooronderzoek wordt “de rode draad”, kwaliteiten, behoeften, uitdagingen en de vraag achter de vraag binnen de organisatie in kaart gebracht. Dat levert een totaalbeeld op dat in drie kwalificaties/ adviezen resulteert:
a)   Organisatie coaching
b)   Management coaching
c)   HR coaching

Belangrijk bij dit onderzoek is de betrokkenheid van het management, omdat de bewustwording erg belangrijk is voor de juiste doelstellingen en keuzes. Zij moeten het dragen en uitdragen op een authentieke manier die medewerkers ook ruimte en inzicht verschaft.

Na inventarisatie bij het management en mensen op de werkvloer, stelt Heliotropo een kort en krachtig advies samen. Dit advies bestaat uit suggesties voor het management en eventueel daaraan gekoppeld trainingen van groepen en/of coaching van centrale figuren; cultuurdragers. Teamgedrag en Bedrijfscultuur worden ontwikkeld door datgene wat er al is te versterken en datgene wat in de weg zit op te ruimen, waarbij de focus ligt op onbewuste processen en het herkennen van kleine signalen. Heliotropo biedt een bijzonder effectieve, vernieuwende kijk op oplossingsgerichte interventies.

Verandering van menselijk gedrag en bedrijfscultuur wordt gerealiseerd door;
Bewustwording van de mechanismen achter het huidige gedrag en de daarvoor benodigde interventies in te zetten, verbinding tussen medewerkers tot stand brengen door de voordelen van diversiteit te doorzien, iedere individuele medewerker vanuit innerlijke kracht zijn/haar kwaliteiten en talenten verder kan ontwikkelen, door openheid een betere samenwerking ontstaat, als een team/ organisatie naar buiten treden en de essentie van de bedrijfsdoelen uitdragen.

Missie en visie;
bepalen de identiteit van een organisatie. Het proces tot het formuleren van de missie en visie is hierbij van essentieel belang. Ideeën, opvattingen en ambities worden met elkaar gedeeld met als gevolg duidelijkheid over de "te varen koers" binnen de organisatie.

Mensen;
is een onlosmakelijk element van een organisatie. Ieder mens heeft zijn/haar eigen identiteit die ontstaan vanuit de eigen kernwaarden. Zo heeft een organisatie ook kernwaarden. In het belang van de continuïteit van de organisatie en de mensen is de overeenkomst van de gezamenlijke kernwaarden van essentieel belang.

Cultuur;
wordt door de mensen in de organisatie bepaald. Dit gebeurt op een informeel niveau en veroorzaakt bepaalde gedragingen. De oorzaak van deze gedragingen zijn niet zichtbaar en daarom vaak moeilijk te veranderen. Door de oorzaak zichtbaar te maken en naar oplossingen te kijken, worden er wegen geopend om verandering op gang te brengen naar het gewenste cultuur. Door duidelijke gezamenlijke kernwaarden tussen de mensen en organisatie en een ideale cultuur op dat moment, zal de energie van zowel de mensen als de organisatie toenemen. De basis om mensen en cultuur te kunnen onderzoeken, analyseren en veranderingsmogelijkheden aan te bieden, ligt in de informatie over feiten die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Feiten die een belangrijke rol in de cultuurbepaling kunnen spelen zijn onder andere, dat de volgende regels zijn overtreden.
1)   erkenning van een eigen plek,
2)   de juiste rangorde,
3)   balans tussen geven en nemen,
4)   eigen verantwoordelijkheid dragen.

Op organisatieniveau, bijvoorbeeld;
Onterecht ontslag, opvolging binnen een (familie) bedrijf, fusie, reorganisatie, niet erkennen van een oprichter of directeur.
Op het arbeidsniveau, bijvoorbeeld;
machts- en invloedsstructuren, groepsnormen, verwachtingen, wensen, vertrouwen, affectieve relaties tussen meerderen en ondergeschikten, ontevredenheid van medewerkers met de organisatie en het werk.

Met als gevolg dat er een “onderstroom” binnen teams, afdelingen en organisaties voordoen. Zoals;
onrust, ziekteverzuim, demotivatie, conflictsituaties, machtsstrijd, zondebokmechanismen, weerstand, angsten en verlangen.

Voor wie?
Het management en overige medewerkers.

Individueel bij onder andere;
vragen over eigen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en toekomstmogelijkheden, het gevoel niet op de juiste plek te zitten, belemmerende concurrentie tussen collega’s, algehele onzekerheid en/of onvrede, het zich herhaaldelijk voordoen van conflicten, keuzemogelijkheden in loopbaan.

Op organisatieniveau bij onder andere;
onduidelijkheid in leiderschap, hoog ziekteverzuim onder de medewerkers, herhaaldelijke terugkeer van dezelfde problematiek, ondanks vervanging van de leiding, onvoldoende effect van opleidings- en trainingsprogramma’s, wrijving tussen verschillende afdelingen en subgroepen binnen de organisatie, het voortleven van oud zeer en andere historische belemmeringen, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, algemene behoefte aan meer daadkracht, keuzemogelijkheden tussen verschillende producten.

Wat levert het op?
Mogelijkheden tot veranderen, draagvlak, betrokkenheid, effectiviteit, gewenst gedrag, communicatie, vitaliteit.


Interimmanagement;
de ervaring leert dat het (tijdelijk) wegvallen van een manager of problemen op managementniveau, zijn effect heeft op de rest van de organisatie. Daarom is het van belang om deze problemen professioneel en zo snel mogelijk op te lossen.
Heliotropo biedt u hierbij als ervaren ondernemer en coach, haar brede- en diepe achtergrond en interesse voor mens en organisatie de juiste professionele aanpak.


Organisatie coaching;
vele goedbedoelde veranderingsprocessen binnen organisaties lopen vaak stuk op de “inflexibiliteit” van Mensen en Bedrijfscultuur. Stel: uw onderneming is door marktomstandigheden genoodzaakt tot veranderen en (een deel van) uw medewerkers werken niet mee. Er heerst een cultuur in uw onderneming wat veranderingen onmogelijk of moeizaam maakt. Gedragingen door uw medewerkers herhalen zich  ondanks opleidingen en vervanging. U heeft toekomstplannen met uw onderneming en u mist visie en draagvlak. U wilt uw onderneming vitaler maken.

"Geschreven- en ongeschreven wetten";
gedrag is een uitvloeisel van het op bewust- en/of onbewust niveau volgen van “geschreven-” en “ongeschreven wetten” binnen een organisatie of team.

Onder de “geschreven wetten” verstaan we de missie en visie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen en strategieën. Uit ervaring is gebleken dat de missie en visie vaak een paar kreten op papier zijn waar geen betekenis aan is gegeven. Daardoor geeft een ieder binnen de organisatie een eigen invulling aan de missie en visie. Met als gevolg het niet (optimaal) behalen van de bedrijfsdoelen, miscommunicatie, gemis aan; draagkracht, daadkracht, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Onder de “ongeschreven wetten” verstaan we gebeurtenissen en afspraken vanuit het verleden, die in het heden (collectief) de dagelijkse gang van zaken beïnvloeden. Dit komt tot uiting door steeds herhalende belemmerende patronen zoals; moeite om eigen plek in te nemen, belemmerende concurrentie tussen collega’s, algehele onzekerheid/ onvrede, herhaaldelijke conflicten, onduidelijkheid in leiderschap, hoog ziekteverzuim, personeelsverloop, herhaaldelijke terugkeer van dezelfde problematiek ondanks vervanging van de leiding, onvoldoende effect op opleidings- en trainingsprogramma’s, wrijving tussen verschillende afdelingen en subgroepen binnen de organisatie, het voortleven van oud zeer en andere historische belemmeringen, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, algemene behoefte aan meer daadkracht. De “geschreven-“ en “ongeschreven wetten” beïnvloeden elkaar continue.

Heliotropo is ervaringsdeskundige in het onderscheiden en doorzien van de mechanismen achter het huidige gedrag. Van daaruit is het pas mogelijk om de juiste oplossingsgerichte interventies op het juiste moment in te zetten met effectieve en efficiënte resultaten.

Managementcoaching;
Heliotropo heeft de ervaring dat managers/ directeuren van ondernemingen vaak op een eenzame positie staan en de behoefte hebben aan een sparringpartner die zelf ondernemend en integer is, dezelfde taal spreekt, de vinger op de zere plek weet te leggen, effectieve- en efficiënte interventies inzet en met een creatieve geest bewust maakt van mogelijkheden.

Ziet u als ondernemer door de bomen het bos niet meer? Wordt er veel vergaderd zonder knopen door te hakken? Is het moeilijk keuzes te maken? Loopt u steeds tegen dezelfde problemen aan? Dragen trainingsprogramma's niet bij tot verbetering van situaties? 

Heliotropo biedt u de kennis en ervaring met de succesformules voor het oprichten en opbouwen van een organisatie, intervisie vraagstukken, het in goede banen leiden van groeiprocessen, het vertalen van jaarcijfers in actieplannen om de resultaten van uw organisatie te verbeteren, kennis en ervaring op het gebied van HR waaronder: personeelsaanname, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, coaching en counseling, het versterken van de talenten en kwaliteiten van u en uw medewerkers.

HR-coaching;
Heliotropo heeft de ervaring dat organisaties afhankelijk zijn van de aanwezigheid en toegevoegde waarde van hun medewerkers. Een stabiel en gezond personeelsbestand is onontbeerlijk om op den duur met dezelfde aantal medewerkers meer werk te verzetten en dus een hoger resultaat uit uw organisatie te realiseren. 

Ziekteverzuim en personeelsverloop zijn hoge kostenposten voor uw organisatie. Is er binnen uw organisatie sprake van hoog ziekteverzuim en/of hoog personeelsverloop? Heerst er een algehele sfeer van onvrede? Heeft u het gevoel dat er sprake is van een "onderstroom" binnen uw organisatie? Heeft u het gevoel met z'n allen niet vooruit te komen of zelfs vast te zitten?  

Heliotropo heeft sinds 1988 kennis en ervaring op het gebied van HR coaching en re-integratie met positieve resultaten. Neem gerust vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Nieuws
01 januari 2016
Naamswijziging

Met ingang van 1 januari 2016 is de naam van Icis Coaching, Consultancy & Training gewijzigd in Heliotropo; Advies, Begeleiding en Training voor mens en organisatie op het gebied van groei en ontwikkeling. Heliotropo betekent &q

Lees meer »

Volg ons via:Heliotropo
groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 513 143 69
Email: info@heliotropo.nl
Website: www.heliotropo.nl
Heliotropo is de handelsnaam van Icis Coaching&Counseling BV
© 2017 All rights reserved